Dr.Wang Zhi, Dr.Liu Si, Dr.Wang Zhiyu and Dr.Zhang Hanwang win "Best Paper Award", "Best Technical Demonstration Award", "Grand Challenge Multimodal Prize" and "Best Technical Demonstration Runner-Ups" respectively at ACM Multimedia 2012 in Nara.

1 Nov 2012

(1) Best Paper Award

Zhi Wang, Lifeng Sun, Xiangwen Chen, Wenwu Zhu, Jiangchuan Liu, Minghua Chen, Shiqiang Yang: “Propagation-based social-aware replication for social video contents”

(2) Best Technical Demonstration Award

Si Liu, Tam V. Nguyen, Jiashi Feng, Meng Wang, Shuicheng Yan: “Hi, magic closet, tell me what to wear!”

(3) Grand Challenge Multimodal Prize (Sponsored by TECHNICOLOR)

Zhiyu Wang, Peng Cui, Lexing Xie, Hao Chen, Wenwu Zhu, Shiqiang Yang: “Analyzing social media via event facets”

(4) Best Technical Demonstration Runner-Ups

Hanwang Zhang, Zheng-jun Zha, Jingwen Bian, Yue Gao, Huanbo Luan, Tat-seng Chua: “Attribute feedback”

Error | NExT

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.